Witamy. Teraz w naszym sklepie internetowym jest dostępne: 77 produktów.

Koszyk 0
razem : 0,00 €
koszyk jest pusty
Product aktualizuj
Jesteś tutaj:Start/Firma/Regulaminy/Prawo odstąpienia od umowy, reklamacje i zwroty

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

 1. Jako konsumenci, mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 3 Regulaminu składania zamówień. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski, ul. Kilińskiego 71, 95-083 Kazimierz. Może także zostać przesłane w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres, który otrzymano przy potwierdzeniu otrzymania oferty przez Sprzedawcę.
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie www.kwiatypawlowski.pl w zakładce „Odstąpienie od umowy, reklamacje i zwroty”. Dodatkowo wzór odstąpienia od umowy Klientowi przesyłany jest wraz z potwierdzeniem przyjęcia jego oferty do realizacji na adres e-mail, który został podany w formularzu składania oferty. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: dla umowy, która została zawarta na skutek potwierdzenia złożonej przez Konsumenta oferty od dnia dostarczenia/odebrania produktu.
 5. Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski ma jako Sprzedawca obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny na stronie internetowej www.kwiatypawlowski.pl. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski, ul. Kilińskiego 71, 95-083 Kazimierz.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

 1. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (różnic w cenie dostawy).
 2. Konsument ponosi wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (opakowania, zabezpieczenia, wysyłki) chyba, że Sprzedawca zgodził się je ponieść. Sprzedawca zwraca koszt dostawy w równowartości najtańszej dostępnej ceny dostawy tego produktu w Sklepie internetowym.
 3. Konsument jest odpowiedzialny za wszelkie zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Ma prawo sprawdzić charakter, cechy i funkcjonowanie Produktu w sposób taki sam, jak w sklepie stacjonarnym. Przykład: Konsument kupuje pilarkę spalinową do drewna. Może ją wyjąć z opakowania, obejrzeć i włączyć. Nie może jej jednak użyć do cięcia drewna. Jeżeli to zrobi i Produkt będzie nosił ślady użytkowania, Sprzedawca może przy odstąpieniu od umowy obciążyć Konsumenta kosztami czyszczenia pilarki lub obniżyć wartość urządzenia przy zwrocie.
 4. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 5. Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski zastrzega sobie w przypadku odstąpienia od umowy prawo do odliczenia od wpłaconej wartości zamówienia kosztów, które ponosi z tytułu odstąpienia od umowy przez Klienta. Przykładem może być wyprodukowanie roślin na zamówienie, posadzenie roślin na zamówienie i odstąpienia od umowy przez Klienta, które wiąże się z brakiem możliwości przekazania tych roślin do dalszej sprzedaży.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu poniższych umów (Dz.U.2017.0.683 t.j. - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

 1. O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 2. W której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Przykładowo rośliny żywe posadzone na zamówienie w skrzynkach balkonowych, które nie są standardowym pojemnikiem do produkcji roślin.
 3. W której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 4. W której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. Przykładowo rośliny żywe posadzone na zamówienie w skrzynkach balkonowych.
 5. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. Przykładowo rośliny żywe, owoce, warzywa.
 6. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Przykładowo rośliny żywe, owoce, warzywa.

Reklamacje

 1. Przy odbiorze zamówionego towaru Klient zobowiązany jest sprawdzić zgodność towaru z umową. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, Klient zobowiązany jest zgłosić uwagi do protokołu odbioru oraz potwierdzić to własnoręcznym, czytelnym podpisem.
 2. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące wielkości, jakości i ilości dostarczonego towaru powinny być zgłoszone pisemnie w terminie do 48 godzin od daty odbioru towaru, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w terminie późniejszym.
 3. Uszkodzenia oraz wady zgłoszone w terminie późniejszym nie podlegają reklamacji, jako zależne od czynników zewnętrznych, za które Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski nie ponosi odpowiedzialności.
 4. W przypadku uznania reklamacji złożonej przez Klienta, Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski zobowiązuje się dostarczyć nowy towar wolny od wad w pierwszym możliwym terminie lub obniżyć cenę.

Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie ewentualne spory strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze negocjacji.
 2. W przypadku braku porozumienia w tym zakresie strony oddają sprawę do rozstrzygnięcia właściwemu rzeczowo Sądowi w Łasku.
 3. W sprawach nieuregulowanych przez  Ogólne Warunki Handlowe (OWH) zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 Copyright © 2013-2018  Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski


Tematy :
Więcej w tej kategorii: « Ogólne Warunki Handlowe (OWH)

Wysokie wymagania i jakość U.E.

PIORIN
Produkcję i sprzedaż naszych roślin kontroluje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Paszport roślin

Wszystkie rośliny zamawiane przez sklep internetowy wysyłamy zdrowe, spełniające określone wysokie normy i zaopatrzone w paszporty roślin, które to potwierdzają.

Kontakt

 • Kilińskiego 71, 95-083 Kazimierz
 • Telefon (8:00-18:00) : +48 728-602-330
 

Przyjmujemy płatności bezgotówkowe.

Przyjmujemy płatności bezgotówkowe

Copyright © 2013-2023 Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski / Piotr Pawłowski .
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny , nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 i Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych . Materiały umieszczone na tej stronie internetowej objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych . Jej wydawca zastrzega w rozumieniu art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych , iż jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów , plików oraz fotografii opublikowanych na tej stronie ( w całości lub fragmentach ) bez jego wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione i niezależnie od celu , w jakim rozpowszechnienie miałoby nastąpić, oraz użytego środka przekazu stanowi naruszenie prawa . Zgadzamy się na użycie naszych grafik i treści zgodnie z prawem i z podaniem źródła . Wszelkie zastrzeżone loga i nazwy zostały użyte jedynie w celu informacyjnym . "Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski" jest zarejestrowanym tytułem prasowym . Sąd Okręgowy w Łodzi . Rejestr prasowy poz. nr 1367. Numer producenta rolnego: 069739303. Numer PIORiN: PL-10/08/18333.
Projekt i wykonanie serwisu Piotr Pawłowski .Wszelkie prawa zastrzeżone. .